Archive for Grudzień 2014

Szkolenia Biznesowe – Grzegorz Michalski Pierwsze miejsce Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszyckiej w ra nkingu ARRA Republiki Słowackiej

30 grudnia, 2014

ZARZ¥DZANIE P£YNNOCI¥ FINANSOW¥. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITA£ PRACUJ¥CY

Terminy

26 01 2015 – 27 01 2015 – Warszawa Zg³o siê
23 02 2015 – 24 02 2015 – Poznañ Zg³o siê

Szkolenie dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw z zakresu zarz¹dzania p³ynnoci¹ finansow¹ i unikania bankructwa

LINK: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/

Prowadz¹cy

dr hab. Grzegorz Michalski, tel: 791206754 | tel2: 503452860 | email: Grzegorz.Michalski |

Referencje wyk³adowcy >>>

http://michalskig.com/referencje/

lub:

plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkoæ pliku ok. 100 MB)

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest przybli¿enie finansowych zasad dotycz¹cych zarz¹dzania aktywami bie¿¹cymi, maj¹cymi wp³yw na p³ynnoæ finansow¹ z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartoci przedsiêbiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalaj¹cej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarz¹dzania zapasami, rodkami pieniê¿nymi i nale¿nociami. Niniejsze elementy maj¹tku obrotowego zaprezentowane zostan¹ jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnieñ w praktyce ilustrowaæ bêd¹ studia przypadków.

KORZYCI DLA UCZESTNIKÓW:
Zapoznanie z podstawow¹ wiedz¹ z zakresu zarz¹dzania aktywami p³ynnymi, oraz procesów zwi¹zanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bie¿¹cych/krótkoterminowych, które maj¹ wp³yw na kreowanie wartoci przedsiêbiorstwa.
Nabycie umiejêtnoci oceny wp³ywu poszczególnych decyzji w zakresie zarz¹dzania p³ynnoci¹ finansow¹ na ekonomiczn¹ wartoæ przedsiêbiorstwa.
Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarz¹dzania aktywami obrotowymi, które maj¹ wp³yw na poziom p³ynnoci finansowej w przedsiêbiorstwie.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie przygotowane jest z myl¹ o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiêbiorstwa, w³acicielach przedsiêbiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragn¹ uzupe³niæ swoj¹ wiedzê z zakresu finansów przedsiêbiorstw i mog¹ potrzebowaæ fundamentalnych wiadomoci z zakresu zarz¹dzania finansami firmy.

Program

1. Cel i potrzeba zarz¹dzania p³ynnoci¹ finansow¹:
a) cel zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstwa,
b) relacje miêdzy finansowymi celami zarz¹dzania przedsiêbiorstwem i zarz¹dzania p³ynnoci¹ finansow¹,
c) relacje miêdzy rentownoci¹ a poziomem p³ynnoci finansowej,
d) wp³yw zarz¹dzania p³ynnoci¹ finansow¹ na wzrost wartoci przedsiêbiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojêcia odnosz¹ce siê do zarz¹dzania p³ynnoci¹ finansow¹:
a) definicje p³ynnoci finansowej i relacje miêdzy nimi,
b) definicja poziomu p³ynnoci finansowej.

3. Pomiar poziomu p³ynnoci finansowej:
a) statyczne miary p³ynnoci,
b) korekty miar p³ynnoci,
c) dynamiczne miary poziomu p³ynnoci finansowej,
d) sprawozdanie z przep³ywu rodków pieniê¿nych i wykorzystanie informacji o przep³ywach rodków pieniê¿nych do oceny poziomu p³ynnoci finansowej.

4. Kapita³ obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiêbiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) okrelanie strategii zarz¹dzania NWC.

5. Zarz¹dzanie zapasami w przedsiêbiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

6. Zarz¹dzanie nale¿nociami:
a) ocena nale¿noci przedsiêbiorstw,
b) metody ustalania okresu sp³ywu nale¿noci,
c) prognozowanie nale¿noci,
d) polityka opustów cenowych w przedsiêbiorstwie,
e) faktoring nale¿noci,
f) sposoby zabezpieczenia nale¿noci i ich windykacja.

7. Strategie przedsiêbiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

8. Zarz¹dzanie rodkami pieniê¿nymi:
a) motywy utrzymywania rodków pieniê¿nych w przedsiêbiorstwie,
b) modele zarz¹dzania rodkami pieniê¿nymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a),
c) bud¿et rodków pieniê¿nych (preliminarz gotówki).

9. Krótkoterminowe ród³a finansowania przedsiêbiorstwa:
a) poziom i struktura zobowi¹zañ krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery d³u¿ne.

10. Wartoæ p³ynnoci finansowej:
a) wartoæ p³ynnoci finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartoci p³ynnoci do jej poziomu,
d) jakie czynniki wp³ywaj¹ na wartoæ p³ynnoci,
e) warunek optymalizacyjny wynikaj¹cy z zastosowania koncepcji wartoci p³ynnoci w bie¿¹cym zarz¹dzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji g³ównego celu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.

Informacje organizacyjne

Koszt uczestnictwa:
jednej osoby 1490 z³ + 23% VAT,
dwóch lub wiêcej osób z jednej firmy 1390 z³/os + 23% VAT.

Prosimy o dokonanie p³atnoci po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj¹c w tytule przelewu kod szkolenia.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajêciach, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.

Godziny zajêæ: 10:00 15:45

Miejsce zajêæ: centrum w/w miast.

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musia³
tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks@akademiamddp.pl; anita.musial@akademiamddp.pl

Terminy

26 01 2015 – 27 01 2015 – Warszawa Zg³o siê
23 02 2015 – 24 02 2015 – Poznañ Zg³o siê

LINK: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/

ZARZ¥DZANIE P£YNNOŒCI¥ FINANSOW¥. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITA£ PRACUJ¥CY
Terminy 
26 01 2015 – 27 01 2015 – Warszawa Zg³oœ siê 23 02 2015 – 24 02 2015 – Poznañ Zg³oœ siê Szkolenie dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw z zakresu zarz¹dzania p³ynnoœci¹ finansow¹ i unikania bankructwa
LINK: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/

Prowadz¹cy
dr hab. Grzegorz Michalski, tel: 791206754 | tel2: 503452860 | email: Grzegorz.Michalski |
Referencje wyk³adowcy >>>
http://michalskig.com/referencje/
lub:

plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkoœæ pliku ok. 100 MB)

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest przybli¿enie finansowych zasad dotycz¹cych zarz¹dzania aktywami bie¿¹cymi, maj¹cymi wp³yw na p³ynnoœæ finansow¹ z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartoœci przedsiêbiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalaj¹cej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarz¹dzania zapasami, œrodkami pieniê¿nymi i nale¿noœciami. Niniejsze elementy maj¹tku obrotowego zaprezentowane zostan¹ jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnieñ w praktyce ilustrowaæ bêd¹ studia przypadków.
KORZYŒCI DLA UCZESTNIKÓW:
• Zapoznanie z podstawow¹ wiedz¹ z zakresu zarz¹dzania aktywami p³ynnymi, oraz procesów zwi¹zanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bie¿¹cych/krótkoterminowych, które maj¹ wp³yw na kreowanie wartoœci przedsiêbiorstwa.
• Nabycie umiejêtnoœci oceny wp³ywu poszczególnych decyzji w zakresie zarz¹dzania p³ynnoœci¹ finansow¹ na ekonomiczn¹ wartoœæ przedsiêbiorstwa.
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarz¹dzania aktywami obrotowymi, które maj¹ wp³yw na poziom p³ynnoœci finansowej w przedsiêbiorstwie.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie przygotowane jest z myœl¹ o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiêbiorstwa, w³aœcicielach przedsiêbiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragn¹ uzupe³niæ swoj¹ wiedzê z zakresu finansów przedsiêbiorstw i mog¹ potrzebowaæ fundamentalnych wiadomoœci z zakresu zarz¹dzania finansami firmy.
Program
1. Cel i potrzeba zarz¹dzania p³ynnoœci¹ finansow¹:
a) cel zarz¹dzania finansami przedsiêbiorstwa,
b) relacje miêdzy finansowymi celami zarz¹dzania przedsiêbiorstwem i zarz¹dzania p³ynnoœci¹ finansow¹,
c) relacje miêdzy rentownoœci¹ a poziomem p³ynnoœci finansowej,
d) wp³yw zarz¹dzania p³ynnoœci¹ finansow¹ na wzrost wartoœci przedsiêbiorstwa.
2. Podstawowe definicje i pojêcia odnosz¹ce siê do zarz¹dzania p³ynnoœci¹ finansow¹:
a) definicje p³ynnoœci finansowej i relacje miêdzy nimi,
b) definicja poziomu p³ynnoœci finansowej.
3. Pomiar poziomu p³ynnoœci finansowej:
a) statyczne miary p³ynnoœci,
b) korekty miar p³ynnoœci,
c) dynamiczne miary poziomu p³ynnoœci finansowej,
d) sprawozdanie z przep³ywu œrodków pieniê¿nych i wykorzystanie informacji o przep³ywach œrodków pieniê¿nych do oceny poziomu p³ynnoœci finansowej.
4. Kapita³ obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiêbiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) okreœlanie strategii zarz¹dzania NWC.
5. Zarz¹dzanie zapasami w przedsiêbiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.
6. Zarz¹dzanie nale¿noœciami:
a) ocena nale¿noœci przedsiêbiorstw,
b) metody ustalania okresu sp³ywu nale¿noœci,
c) prognozowanie nale¿noœci,
d) polityka opustów cenowych w przedsiêbiorstwie,
e) faktoring nale¿noœci,
f) sposoby zabezpieczenia nale¿noœci i ich windykacja.
7. Strategie przedsiêbiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.
8. Zarz¹dzanie œrodkami pieniê¿nymi:
a) motywy utrzymywania œrodków pieniê¿nych w przedsiêbiorstwie,
b) modele zarz¹dzania œrodkami pieniê¿nymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a),
c) bud¿et œrodków pieniê¿nych (preliminarz gotówki).
9. Krótkoterminowe Ÿród³a finansowania przedsiêbiorstwa:
a) poziom i struktura zobowi¹zañ krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery d³u¿ne.
10. Wartoœæ p³ynnoœci finansowej:
a) wartoœæ p³ynnoœci finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartoœci p³ynnoœci do jej poziomu,
d) jakie czynniki wp³ywaj¹ na wartoœæ p³ynnoœci,
e) warunek optymalizacyjny wynikaj¹cy z zastosowania koncepcji wartoœci p³ynnoœci w bie¿¹cym zarz¹dzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji g³ównego celu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem.
Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa:
– jednej osoby 1490 z³ + 23% VAT,
– dwóch lub wiêcej osób z jednej firmy 1390 z³/os + 23% VAT.
Prosimy o dokonanie p³atnoœci po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podaj¹c w tytule przelewu kod szkolenia.
Cena obejmuje: uczestnictwo w zajêciach, materia³y szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch, certyfikat.
Godziny zajêæ: 10:00 – 15:45
Miejsce zajêæ: centrum w/w miast.
Informacje:
Norbert Saks, Anita Musia³
tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks; anita.musial
Terminy
26 01 2015 – 27 01 2015 – Warszawa Zg³oœ siê 23 02 2015 – 24 02 2015 – Poznañ Zg³oœ siê

LINK: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<?mso-application progid="Word.Document"?>

<?mso-application progid="Word.Document"?>


Pierwsze miejsce Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszyckiej w rankingu ARRA Republiki Słowackiej

Jak widać na str. 33 raportu dostępnego pod adresem: http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/file/ARRA_Sprava_2014.pdf

Wydział Ekonomiczny Politechniki Koszyckiej [Ekonomicka Fakulta TUKE] na którym 10 kwietnia 2014 roku miałem przywilej bronić pracę habilitacyjną (na podstawie której z dn. 1 maja 2014 nadano mi tytuł docenta, będący równoważnikiem stopnia naukowego doktora habilitowanego w Polsce), jest najlepszym wydziałem ekonomicznym na Słowacji.

Pierwsze miejsce w kraju, Wydział Ekonomiczny Politechniki Koszyckiej [Ekonomicka Fakulta TUKE] utrzymuje już od 4 lat, i jak widać, kolejny w rankingu wydział ekonomiczny: Wydział Ekonomii i Zarządzania Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego [Fakulta Ekonomiky a Manazmentu SPU] został wyprzedzony o 27,1 punktów na 54,2 (z Wydziałem Ekonomii i Zarządzania Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego [Fakulta Ekonomiky a Manazmentu SPU] także współpracuję i na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego [Fakulta Ekonomiky a Manazmentu SPU] miałem w marcu 2014 roku wykłady z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw).

Prvé miesto EkF v hodnotení VŠ Pierwsze miejsce Wydziału Ekonomicznego Politechniki Koszyckiej w rankingu ARRA Republiki Słowackiej
ARRA hodnotila slovenské vysoké školy. Ekonomická fakulta TUKE sa opäť umiestnila ako prvá medzi ekonomicky zameranými fakultami (november 2014): [download]

Trochę dłuższa i dokładniejsza historia wyników:

https://web.archive.org/web/20141230152553/https://erasmusmichalski.files.wordpress.com/2014/12/skupinaekonom2015arra.png

Więcej informacji:
Hodnotenie fakúlt vysokých škôl 2014

Príloha k Hodnoteniu fakúlt vysokých škôl 2014

Prezentácia k Hodnoteniu fakúlt vysokých škôl 2014

ARRA sprava 2014 from arraweb

Arra priloha 2014 from arraweb

Prezentacia hodnotenie fakult VS 2014from arraweb

Poprzednia informacja:

Rekrutacja zimowa na Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny

http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/8552/rekrutacja_zimowa_na_wydzial_inzynieryjno_ekonomiczny.html#.VJPpM14ALw

Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, prowadzi rekrutację na trzysemestralne studia II stopnia (magisterskie) na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. W ramach tego kierunku są realizowane następujące specjalności:

• przedsiębiorczość i innowatyka
• zarządzanie produkcją i usługami
• zarządzanie rozwojem
• zarządzanie technologią

Kandydaci winni legitymować się co najmniej dyplomem inżyniera/licencjata dowolnego kierunku studiów.

Elektroniczna rejestracja kandydatów trwa:

  • studia stacjonarne od 7 stycznia 2015 r. do 15 lutego 2015 r.
  • studia niestacjonarne od 7 stycznia 2015 r. do 16 marca 2015 r.

Szczegóły procesu rekrutacji:

http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/8557/harmonogram_rekrutacji_na_ii_stopien_studiow_stacjonarnych.html

http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/8558/harmonogram_rekrutacji_na_ii_stopien_studiow_niestacjonarnych.html

Informacja o studiach stacjonarnych:

Harmonogram rekrutacji na II stopień studiów stacjonarnych na Wydziale IE

(kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji)

1. Termin elektronicznej rejestracji kandydatów (dotyczy wszystkich kandydatów, także absolwentów I stopnia studiów na Wydziale IE)

• studia stacjonarne – od 7 stycznia 2015 r. do 15 lutego 2015 r.

(w tym czasie należy wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne, ankietę osobową oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualne konto rozliczeniowe powstałe w trakcie rejestracji)

logowanie do systemu rekrutacyjnego

2. Zgodnie z uchwałą Senatu nr 34/13 z 23 maja 2013 r., w sprawie rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne, Dziekan rezerwuje 75% miejsc dla najlepszych, pod względem średniej ocen z semestrów 1-6, absolwentów Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego. Powyższą zasadę stosuje się do absolwentów bieżącego i ubiegłego roku.

3. W przypadku, gdy liczba kandydatów na pozostałe miejsca będzie większa od limitu miejsc, kwalifikacja odbędzie się na podstawie wyników rozmowy kwalifikacyjnej.

4. Ewentualne terminy rozmów kwalifikacyjnych – od 19 do 21 lutego 2015 r.

O dokładnym terminie rozmowy kandydat zostanie poinformowany na indywidualnym koncie rekrutacyjnym w terminie do 17 lutego 2015 r. Na rozmowę kwalifikacyjną każdy kandydat zobowiązany jest przynieść do wglądu dowód osobisty oraz dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

5. Ogłoszenie wyników rekrutacyjnych nastąpi po 21 lutym, (po zakończeniu ewentualnych rozmów kwalifikacyjnych), nie później jednak niż 24 lutego 2015 r.

6. Termin złożenia kompletu dokumentów przez kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia na pierwszy rok studiów stacjonarnych drugiego stopnia na Wydziale IE – do 26 lutego 2015 r.

7. Termin rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na drugim stopniu studiów stacjonarnych na Wydziale IE – 2 marca 2015 r.

Wymagane dokumenty:

1. podpisana ankieta i zgłoszenie rekrutacyjne wraz z aktualnym adresem e-mail

2. oryginał świadectwa dojrzałości + kserokopia

3. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub zaświadczenie

o ukończeniu studiów, jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu) oraz

suplement (jeśli był wydany jako część B do dyplomu) wraz z jego kserokopią

4. kserokopia dowodu osobistego

5. oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł)

6. dwie fotografie podpisane (takie jak do dowodu osobistego)

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120. bud. A1, pok. 127

telefon: 71 36 80 148

e-mail: mgrie

poniedziałek – piątek, w godzinach 9:00-14:30

sobota 21 lutego 2015 r. w godz. 10.00-13.00

źródło: studia stacjonarne

http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/8557/harmonogram_rekrutacji_na_ii_stopien_studiow_stacjonarnych.html

Informacja o studiach niestacjonarnych:

Harmonogram rekrutacji na II stopień studiów niestacjonarnych na Wydziale IE

(kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji)

Czas trwania studiów: 3 semestry

Opłata za jeden semestr: 3 000 zł (jednorazowo) lub 4 x 750 zł.

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów (dotyczy wszystkich kandydatów także absolwentów I stopnia studiów na Wydziale IE)

• studia niestacjonarne – od 7 stycznia 2015 r. do 16 marca 2015 r.

(w tym czasie należy wypełnić zgłoszenie rekrutacyjne, ankietę osobową oraz wnieść opłatę rekrutacyjną w wysokości 85 zł na indywidualne konto rozliczeniowe powstałe w trakcie rejestracji)

logowanie do systemu rekrutacyjnego

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

1. Rejestracja kandydata on line.

2. Złożenie dokumentów. Termin składania dokumentów: do 18 marca 2015 r.

Wymagane dokumenty:

1. podpisana ankieta i zgłoszenie rekrutacyjne wraz z aktualnym adresem e-mail

2. oryginał świadectwa dojrzałości + kserokopia

3. odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (lub zaświadczenie

o ukończeniu studiów jeśli kandydat nie otrzymał jeszcze dyplomu) oraz suplement

(jeśli był wydany jako część B do dyplomu) wraz z jego kserokopią

4. kserokopia dowodu osobistego

5. oryginał dowodu opłaty rekrutacyjnej (85 zł)

6. dwie fotografie podpisane (takie jak do dowodu osobistego)

Miejsce składania dokumentów:

Dziekanat Wydziału Inżynieryjno – Ekonomicznego

53-345 Wrocław, ul. Komandorska 118/120. bud. A1, pok. 129 telefon: 71 36 80 149

poniedziałek-piątek, w godzinach 9:00-14:30 sobota w godz. 10.00-12.00

e-mail: anna.jedrzejewska

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych na drugim stopniu studiów niestacjonarnych –

21 marca 2015 r.

źródło: studia niestacjonarne

http://www.ue.wroc.pl/kandydaci/8558/harmonogram_rekrutacji_na_ii_stopien_studiow_niestacjonarnych.html

Link:

http://www.ue.wroc.pl/aktualnosci/8552/rekrutacja_zimowa_na_wydzial_inzynieryjno_ekonomiczny.html#.VJPpM14ALw

Poprzednia informacja:

Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

Zaproszenie na Szkolenie: ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/

Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa:

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY

Termin

26 01 2015 – 27 01 2015 – Warszawa Zgłoś się
23 02 2015 – 24 02 2015 – Poznań Zgłoś się

szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa | Zaproszenie na szkolenie od: Grzegorz Michalski (t. +48503452860) [mailto:Grzegorz.Michalski]

Prowadzący szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

dr hab. Grzegorz Michalski – specjalista z zakresu finansów przedsiębiorstw adiunkt w Instytucie Zarządzania Finansami Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Współredaktor i członek rad naukowych specjalistycznych, branżowych czasopism z zakresu płynności finansowej i zarządzania finansami, nadających ton przyszłemu kierunkowi rozwoju praktyki zarządzania płynnością finansową i finansami takich jak m.in.: Journal of Corporate Treasury Management (JCTM), Australasian Accounting Business & Finance Journal (AABFJ). Jako trener przede wszystkim ukierunkowuje uczestników na sposób rozumienia głównych idei związanych z tematem szkolenia, łącząc je z prostotą i jasnością przekazu i jak najwyższym poziomem merytorycznym. Autor wielu naukowych i praktycznych publikacji oraz książek m.in.: „Strategiczne zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie” oraz „Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach”

| http://michalskig.com/referencje |

lub:

plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB)

szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

Cel szkolenia szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa:

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa.
• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Adresaci szkolenia: szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa. Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Program szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,

d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa,

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:
a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
b) definicja poziomu płynności finansowej.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności,
b) korekty miar płynności,
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) określanie strategii zarządzania NWC.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

6. Zarządzanie należnościami:
a) ocena należności przedsiębiorstw,
b) metody ustalania okresu spływu należności,
c) prognozowanie należności,
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
e) faktoring należności,
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a),
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery dłużne.

10. Wartość płynności finansowej:
a) wartość płynności finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Informacje organizacyjne szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks; anita.musial

Terminy szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

26 01 2015 – 27 01 2015 – Warszawa Zgłoś się
23 02 2015 – 24 02 2015 – Poznań Zgłoś się

szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/

ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ FINANSOWĄ. EFEKTYWNE DECYZJE W ZAKRESIE INWESTYCJI W KAPITAŁ PRACUJĄCY

Termin szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

26 01 2015 – 27 01 2015 – Warszawa Zgłoś się
23 02 2015 – 24 02 2015 – Poznań Zgłoś się

Kategoria: Finanse/Controlling, Szkolenia księgowe

LINK: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/

Prowadzący szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

dr hab. Grzegorz Michalski, tel: 791206754 | tel2: 503452860 | email: Grzegorz.Michalski |

Referencje wykładowcy >>>

http://michalskig.com/referencje/

lub:

plik PDF z referencjami: stan na 20 sierpnia 2014 (wielkość pliku ok. 100 MB)

Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

Cel szkolenia szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

Celem szkolenia jest przybliżenie finansowych zasad dotyczących zarządzania aktywami bieżącymi, mającymi wpływ na płynność finansową z punktu widzenia maksymalizacji ekonomicznej wartości przedsiębiorstwa. W trakcie szkolenia dokonana zostanie prezentacja wiedzy pozwalającej na efektywniejsze decyzje w zakresie zarządzania zapasami, środkami pieniężnymi i należnościami. Niniejsze elementy majątku obrotowego zaprezentowane zostaną jako krótkoterminowe inwestycje rzeczowe. Przedstawione w czasie szkolenia propozycje zastosowania prezentowanych zagadnień w praktyce ilustrować będą studia przypadków. Szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:
• Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu zarządzania aktywami płynnymi, oraz procesów związanych z podejmowaniem decyzji w zakresie podejmowania decyzji bieżących/krótkoterminowych, które mają wpływ na kreowanie wartości przedsiębiorstwa.
• Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie zarządzania płynnością finansową na ekonomiczną wartość przedsiębiorstwa.
• Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu zarządzania aktywami obrotowymi, które mają wpływ na poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie.

Adresaci szkolenia: szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw, pracownikach JST oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu zarządzania finansami firmy.

Program szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

1. Cel i potrzeba zarządzania płynnością finansową:
a) cel zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
b) relacje między finansowymi celami zarządzania przedsiębiorstwem i zarządzania płynnością finansową,
c) relacje między rentownością a poziomem płynności finansowej,
d) wpływ zarządzania płynnością finansową na wzrost wartości przedsiębiorstwa.

2. Podstawowe definicje i pojęcia odnoszące się do zarządzania płynnością finansową:
a) definicje płynności finansowej i relacje między nimi,
b) definicja poziomu płynności finansowej.

3. Pomiar poziomu płynności finansowej:
a) statyczne miary płynności,
b) korekty miar płynności,
c) dynamiczne miary poziomu płynności finansowej,
d) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i wykorzystanie informacji o przepływach środków pieniężnych do oceny poziomu płynności finansowej.

4. Kapitał obrotowy netto (Net Working Capital NWC):
a) zapotrzebowanie na NWC w przedsiębiorstwie,
b) poziom NWC,
c) cykl konwersji gotówki,
d) określanie strategii zarządzania NWC.

5. Zarządzanie zapasami w przedsiębiorstwie:
a) potrzeba utrzymywania zapasów,
b) koszty utrzymywania i zamawiania zapasów.

6. Zarządzanie należnościami:
a) ocena należności przedsiębiorstw,
b) metody ustalania okresu spływu należności,
c) prognozowanie należności,
d) polityka opustów cenowych w przedsiębiorstwie,
e) faktoring należności,
f) sposoby zabezpieczenia należności i ich windykacja.

7. Strategie przedsiębiorstwa wobec odbiorców w zakresie udzielania kredytu kupieckiego:
a) metody analizy ryzyka kredytowego,
b) metoda punktowa,
c) metoda standardu kredytowego,
d) instrumenty polityki kredytowej i ich optymalizacja.

8. Zarządzanie środkami pieniężnymi:
a) motywy utrzymywania środków pieniężnych w przedsiębiorstwie,
b) modele zarządzania środkami pieniężnymi (model Baumola, model Beranka, model Millera-Orra, model Stone’a),
c) budżet środków pieniężnych (preliminarz gotówki).

9. Krótkoterminowe źródła finansowania przedsiębiorstwa:
a) poziom i struktura zobowiązań krótkoterminowych,
b) kredyt kupiecki,
c) krótkoterminowe papiery dłużne.

10. Wartość płynności finansowej:
a) wartość płynności finansowej,
b) definicja i znaczenie,
c) relacja wartości płynności do jej poziomu,
d) jakie czynniki wpływają na wartość płynności,
e) warunek optymalizacyjny wynikający z zastosowania koncepcji wartości płynności w bieżącym zarządzaniu finansami,
f) konsekwencje dla realizacji głównego celu zarządzania przedsiębiorstwem.

Informacje organizacyjne szkolenie dla małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu zarządzania płynnością finansową i unikania bankructwa

Godziny zajęć: 10:00 – 15:45

Miejsce zajęć: centrum w/w miast.

Informacje:
Norbert Saks, Anita Musiał
tel. (022)208 28 33/26, fax (022) 211 20 90
norbert.saks; anita.musial

Terminy

26 01 2015 – 27 01 2015 – Warszawa Zgłoś się
23 02 2015 – 24 02 2015 – Poznań Zgłoś się

LINK: http://www.akademiamddp.pl/szkolenia/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-efektywne-decyzje-w-zakresie-inwestycji-w-kapital-pracujacy/

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego, otwartego lub półotwartego na temat finansowej części studium wykonalności:

Studium wykonalności finansowej projektu.

Jak szacować dane do finansowej części studium wykonalności (feasibility study)?

Trener:

Grzegorz Michalski ( tel.: +48503452860 | Grzegorz.Michalski )

CEL SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z finansową częścią studium wykonalności koncentrującą się na finansowej wykonalności zamierzonych w projekcie działań. Szkolenie ma za zadanie nauczyć praktycznej umiejętności rozpoznawania elementów istotnych od strony finansowej rentowności projektu, niezależnie od tego, czy będzie to projekt komercyjny czy finansowany ze środków publicznych. Studium wykonalności finansowej jest pogłębionym studium przeprowadzanym w fazie formułowania projektu, sprawdzającym, czy rozważany do realizacji projekt ma prawidłowe finansowe podstawy do realizacji oraz, czy odpowiada potrzebom interesariuszy, którzy będą głównymi beneficjentami realizacji projektu. Studium finansowej wykonalności stanowić plan finansowych zasobów i finansowych przepływów w trakcie rozpoczynania, realizacji i likwidacji projektu. Powinny w nim zostać określone i krytycznie przeanalizowane wszystkie finansowe konsekwencje operacyjnych działań planowanych w trakcie wdrażania projektu. Kluczowe są tu finansowe konsekwencje uwarunkowań technicznych, handlowych, społeczno-kulturowych, instytucjonalnych, oraz związanych ze środowiskiem naturalnym. Finansowe studium wykonalności umożliwia określenie finansowej rentowności projektu lub określenie luki finansowej, w przypadku braku rentowności (Luki w finansowaniu jest tą częścią zdyskontowanych nakładów inwestycyjnych koniecznej inwestycji, jaka nie jest pokryta zdyskontowanymi wpływami netto z projektu, generowanymi w okresie poddanym analizie).

W trakcie szkolenia omawiane są trzy składniki finansowego studium wykonalności:

– Analiza finansowa projektu, skupiająca się nad ekonomiczną wykonalnością projektu. Analiza ta posługuje się wielkościami ekonomicznymi odzwierciedlającymi wartości, jakie interesariusze otrzymają dzięki realizacji projektu. Analiza finansowa i ekonomiczna wycenia czynniki zgodnie z ich wartością użytkową lub kosztem alternatywnym dla interesariuszy.

– Analiza kosztów i korzyści koncentrująca się na decyzyjnym ujęciu spodziewanych benefitów z projektu oraz analizowaniu jakie koszty będą ich tworzeniu towarzyszyć.

– Analiza wrażliwości i ryzyka, skoncentrowana na analizie poprawności założeń projektu, analizie ryzyka prognozy projektu realizowanego w warunkach niepewności i wrażliwości na towarzyszące ryzyko.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW:

– Zapoznanie z podstawową wiedzą z zakresu identyfikowania kosztów i korzyści w projekcie, które mają wpływ na finansowe powodzenie projektu lub na wyznaczenie luki finansowej koniecznej do pokrycia przez sponsora.

– Nabycie umiejętności oceny wpływu poszczególnych decyzji w zakresie realizacji zadań projektu na ekonomiczne i finansowe charakterystyki projektu.

– Zrozumienie podstawowych koncepcji z zakresu finansowych zasad rządzących ekonomicznym postrzeganiem procesów w trakcie realizacji projektu.

ADRESACI SZKOLENIA:

Szkolenie przygotowane jest z myślą o kadrze kierowniczej jednostek służb publicznych, o kadrze kierowniczej niefinansowych pionów przedsiębiorstwa, właścicielach przedsiębiorstw i przedstawicieli właścicieli przedsiębiorstw, pracownikach jednostek samorządu terytorialnego, decydentów w instytucjach nonprofit (nie nastawionych na zysk), członków zespołów zarządzających przedsiębiorstwami ekonomii społecznej oraz wszystkich, którzy pragną uzupełnić swoją wiedzę z zakresu finansów przedsiębiorstw i mogą potrzebować fundamentalnych wiadomości z zakresu luki finansowej, kapitału koniecznego do zamrożenia w projekcie, kosztach alternatywnych, ekonomicznej i finansowej opłacalności i ryzyka projektów oraz zarządzania finansami firmy.

TREŚCI PROGRAMOWE W TRAKCIE SZKOLENIA:

[1] Podstawowe założenia przygotowania finansowej części studium wykonalności

1.1. Decyzje inwestycyjne w odniesieniu do celu interesariuszy / beneficjentów:

1.2. cel rozpoczynania realizacji projektów,

1.3. rodzaje projektów: rozwojowe, modernizacyjne (innowacyjne), dywestycyjne, badawcze i odtworzeniowe,

1.4. analiza Biznes Planów / Studium Wykonalności inwestycji/pomysłów pod kątem realizacji głównego celu działania przedsiębiorstwa,

[2] Elementy matematyki finansowej

2.1. zmiana wartości pieniądza w czasie, wartość przyszła, kapitalizacja przepływów pieniężnych, wartość obecna, dyskontowanie przepływów pieniężnych, wartość obecna renty,

[3] Rozpoznawanie elementów związanych z nowymi działaniami projektowymi i próba określenia ich wpływu na wielkość parametrów finansowych

3.1. gotówkowe przychody ze sprzedaży (CR), lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

3.2. EBIT, NOPAT, lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

3.3. wolne przepływy pieniężne (FCF), lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

3.4. poziom ryzyka biznesowego, na poziom stopy kosztu kapitału finansującego przedsiębiorstwo oraz na wartość przedsiębiorstwa, lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

[4] Metody oceny finansowej projektów.

4.1. ocena projektów na podstawie celów przedsiębiorstw ekonomii społecznej, przedsięwzięć nastawionych na zysk lub inicjatyw nie nastawionych na zysk

4.2. okres zwrotu,

4.3. zdyskontowany okres zwrotu,

4.4. zaktualizowana wartość netto projektu – NPV,

4.5. wewnętrzna stopa zwrotu projektu – IRR,

4.6. porównanie dyskontowych modeli finansowej oceny projektów w ocenie projektów,

[5] Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych na użytek finansowej oceny projektu.

5.1. szacowanie przepływów pieniężnych generowanych przez projekty.

5.2. kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

5.3. różnice w szacowaniu: NCF – przepływów pieniężnych netto, szacowaniu OCF – operacyjnych przepływów pieniężnych netto, szacowaniu FCF – wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

5.4. zasady szacowania wolnych przepływów pieniężnych generowanych przez projekty lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

5.5. zasada dotycząca zysku w sensie księgowym,

5.6. zasada dotycząca separowalności konsekwencji decyzji operacyjnych od finansowych,

5.7. zasada dotycząca kosztów utopionych i korzyści utopionych (różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków),

5.8. zasada dotycząca kosztów alternatywnych i korzyści alternatywnych,

5.9. zasada dotycząca efektów zewnętrznych,

5.10. zasada dotycząca traktowania zmian w poziomie operacyjnego kapitału obrotowego/pracującego,

[6] Szacowanie wolnych przepływów lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w trzech naturalnych fazach projektu:

6.1. uruchamiania,

6.2. eksploatacji i

6.3. likwidacji.

[7] Szacowanie wolnych przepływów pieniężnych lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk w zależności od konieczności wyboru problemu projektowego.

7.1. Wytworzyć samodzielnie czy kupić gotowe?

7.2. Zwiększyć zatrudnienie mniej wykwalifikowanej kadry czy skoncentrować się na innowacyjnym nowoczesnym realizowaniu zadań, licząc się z koniecznością zatrudnienia mniej licznej kadry ale o wyższych kwalifikacjach?

7.3. Wybór spośród kilku rozwiązań realizujących założenia projektu o podobnym stopniu realizacji celów ale różnych charakterystykach,

7.4. Wynająć czy kupić na własność?

[8] Szacowanie stóp kosztu kapitału lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk.

8.1. koszt kapitału własnego,

8.2. koszt kapitału obcego,

8.3. zasady szacowania składników kosztów kapitału,

8.4. średni ważony koszt kapitału – CC lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

[9] Ryzyko projektu a koszt kapitału.

9.1. marginalny koszt kapitału – MCC lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk,

9.2. relacja struktury kapitału i kosztu kapitału,

9.3. struktura kapitału i praktyczne wnioski z niej płynące dla szacowania parametrów studium wykonalności finansowej.

[10] Określanie odpowiedniej wielkości projektu. Optymalny budżet projektu lub jego odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk.

10.1. krzywa możliwości projektowych – IOS lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk,

10.2. krzywa marginalnego kosztu kapitału – MCC lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk.

10.3. konsekwencje dla skali – wielkości – zadań w projekcie.

[11] Uwzględnianie analizy ryzyka prognozy w studium wykonalności finansowej projektu. Jak radzić sobie z ryzykiem i niepewnością przy konstruowaniu finansowej części studium wykonalności projektów?

11.1. analiza ryzyka projektów/pomysłów,

11.2. metody pośrednie uwzględniania ryzyka projektu i ich przeliczanie

11.3. analiza punktu progowego lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

11.4. analiza wrażliwości projektu lub jej odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

11.5. analiza scenariuszy lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

11.6. analiza drzew decyzyjnych,

11.7. metody bezpośrednie uwzględniania ryzyka

11.8. współczynnik zmienności,

11.9. równoważnik pewności i stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko lub ich odpowiedniki w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk

[12] Analiza przykładów ilustrujących proces szacowania wpływu ryzyka na finansową wykonalność projektu.

W trakcie tego szkolenia wszystkie przykłady i analizowane przypadki opierają się na danych bliskich rzeczywistości. Uczestnicy będą wdrażać i pogłębiać umiejętności:

• oceny wpływu czasu na wartości pieniądza,

• oceny finansowej racjonalności i ryzyka projektów opartych na innowacyjnych pomysłach a ocena finansowej wykonalności inwestycji,

• oceny ryzyka i niepewności na wartość pieniądza z przyszłości,

• stosowania metod oceny finansowej wykonalności projektów lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk,

• porównania projektów z użyciem dyskontowych modeli oceny projektów w ocenie finansowej wykonalności projektów,

• stosowania koncepcji wewnętrznej stopy zwrotu,

• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek finansowej wykonalności projektu,

• kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV,

• kalkulacji wartości rezydualnej w projektach,

• analizowania ryzyka projektów,

• oceny wpływu kosztu kapitału na finansową wykonalność projektu,

• szacowania wolnych przepływów pieniężnych,

• brania pod uwagę w decyzjach zasady separowalności (oddzielności) decyzji finansowych od operacyjnych,

• doboru najodpowiedniejszego kryterium decyzyjnego do oceny konkretnego projektu,

• szacowania kosztu kapitału w zależności od ryzyka branży, ryzyka finansowego i ryzyka indywidualnego lub ich odpowiedników w przedsiębiorstwach ekonomii społecznej lub inicjatywach nie nastawionych na zysk.

Istnieje również możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego, otwartego lub półotwartego na tematy:

https://eunicacon.wordpress.com/biznesplan-studium-wykonalnosciszkolenie/

https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/

https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ocena-i-analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-realizacji-inwestycji/

https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ocena-i-analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-realizacji-inwestycji/budzetowanie-kapitalowe-jako-finansowe-narzedzie-podejmowania-strategicznych-decyzji-firmy/

https://eunicacon.wordpress.com/ocena-oplacalnosci-projektow-inwestycyjnych-szkolenie/ocena-i-analiza-oplacalnosci-i-ryzyka-realizacji-inwestycji/analiza-projektow-szkolenie/

https://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-szkolenie/

https://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-szkolenie/jak-pogodzic-plynnosc-z-rentownoscia-szkoleni/

https://eunicacon.wordpress.com/zarzadzanie-wartoscia-przedsiebiorstwa-szkolenie/

https://eunicacon.wordpress.com/analiza-finansowa-szkolenie/

https://eunicacon.wordpress.com/finanse-dla-niefinansistow-szkolenie/

https://eunicacon.wordpress.com/finanse-dla-niefinansistow-szkolenie/finanse-dla-niefinansistow/

https://eunicacon.wordpress.com/finanse-przedsiebiorstw-szkolenie/

https://eunicacon.wordpress.com/finanse-przedsiebiorstw-szkolenie/finansowanie-kredytowe-przedsiebiorstw-szkolenie-grzegorz-michalski/

https://eunicacon.wordpress.com/controlling-finansowy/

https://eunicacon.wordpress.com/controlling-finansowy/controlling-finansowy-przedsiebiorstwa-w-warunkach-ryzyka-i-niepewnosci/

https://eunicacon.wordpress.com/szkolenia/

dr hab. Grzegorz Michalski / doc. Mgr. Grzegorz Michalski PhD
Department of Corporate Finance Management / Katedra Zarzadzania Finansami Przedsiebiorstwa

Faculty of Engineering and Economics / Wydzial Inzynieryjno-Ekonomiczny

Wroclaw University of Economics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu

Value-Based Working Capital Management: Determining Liquid Asset Levels in Entrepreneurial Environments

Work: +48791206754
Mobile: +48503452860
Komandorska 118/120, bud. "D", p.128, KZFP
Wroclaw PL53345, Poland
Email: Grzegorz.Michalski

http://dx.doi.org/10.1057/9781137391834

http://michalskig.com/

View my research: | | the book | | ssrn=746922 | rid/A-4771-2010 | repec/pmi217.html |

przygotuj się na spotkanie twojego Boga (Amos 4:12) prepare to meet thy God


Autor: Szkolenia Biznesowe – Grzegorz Michalski , blog: Szkolenia Biznesowe – Grzegorz Michalski , 12/30/2014 04:36:00 PM